Scroll Top

Pracovisko detskej neurochirurgie

“História tým, že podáva správu o minulosti, umožňuje ľuďom posudzovať prítomnosť.”

Thomas Jefferson
3. prezident Spojených štátov amerických 1743 – 1826

Z histórie detskej neurochirurgie na Slovensku

Návrh na zriadenie detskej nemocnice v Bratislave prišiel ešte v roku 1853. Následne Bratislavský dobročinný ženský spolok prevzal na seba nielen úlohu jeho realizácie, ale zabezpečoval pre nemocnicu aj finančné prostriedky a o štyri roky neskôr bola slávnostne otvorená prvá bratislavská detská nemocnica s 12 lôžkami na Kapitulskej ulici.

Neskôr, v roku 1867, sa nemocnica z nevyhovujúcich priestorov presťahovala do Mestského lazaretu na Dunajskej ulici, kde mala k dispozícii 22 lôžok. Po 30 rokoch sa detská nemocnica z provizórnych podmienok presťahovala do moderného detského zariadenia na Lazaretskej ulici s kapacitou 84 lôžok.

V tejto budove sídlila detská nemocnica nasledujúcich vyše 100 rokov, až do roku 1989, keď bola väčšina kliník a oddelení presťahovaná do novostavby na Kramároch, kde sídli teraz.

Viac si môžete prečítať aj na portáli Vtedy.sk

Prvé moderné neurochirurgické zákroky sa začali v Bratislave robiť po roku 1919, keď vznikla 1. chirurgická klinika. Jej garantom bol prof. Stanislav Kostlivý, ktorý si vychoval aj svojich nástupcov. Jedným z nich bol aj  doc. Jozef Žucha, ktorý je považovaný za zakladateľa neurochirurgie na Slovensku.

V roku 1941 založil doc. Žucha v Bratislave oddelenie detskej chirurgie, ktoré sa po roku 1946 zmenilo na oddelenie detskej a nervovej chirurgie, čo bolo prvé pracovisko nervovej chirurgie v bývalom Československu. V provizórnych podmienkach viedol od roku 1962 neurochirurgické oddelenie KÚNZ na Pionierskej ulici v Bratislave. Odtiaľ sa spolupodieľal na formovaní neurochirurgickej kliniky v novovybudovanej FNsP na Kramároch. Jej otvorenia sa však nedožil – zomrel na malígnu dysrytmiu srdca 10.02.1964.

Viac si môžete prečítať aj na portáli Vtedy.sk

Po otvorení Neurochirurgickej kliniky na Kramároch v roku 1968 sa na tomto pracovisku vykonávajú neurochirurgické zákroky u detí ( dr. Kravcová, dr. Rudinský). Časť neurochirurgických výkonov realizuje prof. Pekarovič na Klinike detskej chirurgie na Duklianskej ulici a po otvorení novej Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch v roku 1991 na Klinike detskej chirurgie.

V roku 1991 bola šanca otvoriť aj samostatné pracovisko detskej neurochirurgie v novootvorenej Detskej fakultnej nemocnici, čo sa však nakoniec nestalo… V roku 2017 generálny riaditeľ DFN doc. MUDr. Ladislav Kužeľa oslovil prof. Rudinského s návrhom vytvoriť podmienky pre adekvátne zabezpečenie neurochirurgickej a spinálnej starostlivosti v podmienkach DFN resp. Národného ústavu detských chorôb.

Po niekoľkomesačnej príprave s cieľom adekvátneho prístrojového, technologického a personálneho vybavenia, bolo 25. marca 2019 slávnostne otvorené Neurocentrum ako integrálna súčasť NUDCH.

autor článku: prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.

Súčasnosť detskej neurochirurgie na Slovensku

Pohľad na našu prácu objektívom RTVS

Moja diagnóza (Nádej pre Damiánka: Inovatívne prístupy v detskej neurochirurgii)

premiéra v pondelok 05.06.2023 21:05 na RTVS2

Damiánko je 10 ročný chlapec, ktorý prišiel na svet s neznámym vzácnym ochorením. Diagnóza s tajomným názvom Tuberózna skleróza patrí medzi neurofibromatózy, ale bežného človeka jej pomenovanie zmätie. Ide o multisystémové ochorenie, ktoré sa prejavuje v nervovom systéme a na koži. Ovplyvňuje viac orgánových systémov, srdce, obličky, oči aj pľúca. Všade tam sa vytvárajú nádory na orgánoch. Pomôcť dokázal popredný neurochirurg MUDr. Robert Chrenko PhD. so svojim tímom v Národnom ústave detských chorôb na Bratislavských Kramároch špeciálnym výkonom eliminujúcim útlak mozgových štruktúr.

Video si môžete pozrieť kliknutím na tento link.

Zdroj videa, fotografie a textu Rozhlas a televízia Slovenska, relácia Moja diagnóza.

Pracovisko detskej neurochirurgie NÚDCH (Neurocentrum)

Dňa 01.04.2019 vzniklo v NÚDCH v Bratislave pracovisko detskej neurochirurgie (Neurocentrum). Pracovisko je svojím charakterom na našom území jedinečné, pretože sa po vzore renomovaných detských nemocničných centier v rámci jednej inštitúcie špecializuje na neurochirurgickú starostlivosť výlučne o detského pacienta. Pracovisko vzniklo ako reakcia na nedostatočnú starostlivosť v nedávnom období, ktorá viedla o. i. k rapídnemu vzostupu počtu detských pacientov nútených absolvovať liečbu v zahraničí. Pracovisko má v súčasnosti spádovú oblasť 2 milióny obyvateľov pre štandardné neurochirurgické výkony a 5,5 milióna (celoštátne) pre vysokošpecializované výkony, čo umožňuje centralizáciu a špičkové ošetrenie zriedkavých neurochirurgických ochorení.

Tím pracoviska sa vykreoval ako reakcia na potreby liečebného procesu a v súčasnosti ho tvoria 3 neurochirurgovia, 1 detský chirurg, 4 lekári v príprave na neurochirurgickú atestáciu, 3 neurochirurgovia na čiastočný úväzok, 1 neurológ (elektrofyziológ), 1 psychológ na čiastočný úväzok a 1 antropológ na čiastočný úväzok. Členovia tímu Neurocentra sú renomovaní špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami s pôsobením na domácich aj zahraničných pracoviskách, ako aj s pôsobením na akademickej úrovni (1 habilitovaný a 5 PhD. v odbore).

V rámci NÚDCH bola nadviazaná úzka spolupráca s ostatnými špecialistami z iných detských lekárskych odborov: anesteziológia, neurológia, onkológia, neonatológia, chirurgia a traumatológia, rádiológia, ORL, oftalmológia, pediatria a ortopédia, čím sa starostlivosť o detského neurochirurgického pacienta v porovnaní s minulosťou  štandardizovala aj na interdisciplinárnej úrovni.

Napriek vonkajším aj vnútorným prekážkam v procese budovania detského neurochirurgického centra a hlboko zakorenenej nedôvere odbornej aj laickej verejnosti možno po 1,5 roku jeho činnosti konštatovať zásadný prínos v starostlivosti o detského neurochirurgického pacienta v nasledovných oblastiach:

Zavedenie diagnostických a liečebných štandardov do detskej neurochirurgickej starostlivosti.

Zabezpečenie neurochirurgickej starostlivosti špecialistami akreditovanými v odbore neurochirurgia.

Vykonávanie komplexného spektra detských neurochirurgických operácií.

Zavedenie unikátnych operačných výkonov, z ktorých mnohé na území SR vykonávané  neboli (endoskopicky asistované operácie nádorov mozgu – prvýkrát na SVK, mozgových krvácaní – prvýkrát na SVK, kraniostenóz,  komplexných hydrocefalov a arachnoidálnych cýst, endoskopická laváž novorodeneckých krvácaní – prvýkrát v CS a SVK), operácie ochorení periférnych nervov u detí (v minulosti v rámci NÚDCH nevykonávané), používanie gliolanu pri operáciách nádorov mozgu v detskom veku (prvýkrát na SVK), orbitozygomatická, “one-piece” kraniotómia v resekcii tumoru orbity (prvýkrát na SVK), translamina terminalis dekonexia hypotalamu pri hamartóme v liečbe gelastickej epilepsie (prvýkrát na SVK),  komplexná spinálna neurochirurgia u detských pacientov s použitím C-ramena a spinálnej navigácie (prvýkrát na SVK), peroperačný uzáver arteria carotis externa na krku za kontroly SEP pri operácii rozsiahleho atypického meningeomu konvexity (prvýkrát na SVK), použitie tuliového lasera pri operáciách rázštepov miechy (prvýkrát v CS a SVK), unikátne metódy intraoperačného neuromonitoringu v detskom veku (mapovanie subkortikálnej bielej hmoty stimulačnou odsávačkou pri operácii tumoru v oblasti capsula interna – prvýkrát na SVK,  kortikografia pri resekcii epileptogénneho ložiska – prvýkrát na SVK, NAP – prvýkrát na SVK, VEP – prvýkrát v na SVK, použitie D-vlny pri operáciách nádorov miechy, STEMG krčných nervových koreňov s registráciou z bránice – prvýkrát v CS a SVK,  BAEP a mapovanie dna IV. komory pri operáciách tumorov mozgového kmeňa v detskom veku – prvýkrát na SVK), dekompresia Chiari malformácie bez otvorenia dúry za kontroly USG, najmodernejšie endovaskulárne ošetrenie cievnych ochorení (malformácie V. Galeni, aneuryzmy a AVM v detskom veku) a predoperačná embolizácia cievnatých tumorov v úzkej spolupráci s pracoviskom CINRE (pozn. v oficiálnej správe pre TASR o činnosti za rok 2020 malo pracovisko detskej neurochirurgie ako najmenšie pracovisko NÚDCH najväčší počet unikátnych a novátorských výkonov).

Štandardizácia obsolentne vykonávaných operačných výkonov (onkologická a cievna neurochirurgia, neurotraumatológia, chirurgia vrodených vývojových vád, endoskopické a shuntové operácie pre hydrocefalus, cysty a iné ochorenia napr. pseudotumor cerebri, výkony pre liečbu spasticity a epilepsie).

Propagácia štandardného obsahu odboru detská neurochirurgia medzi odbornou aj laickou verejnosťou.

Psychologická podpora rodičov a detských pacientov a štandardizácia komunikácie s rodičmi zo strany lekárskeho tímu.

Zvýšenie počtu odliečených detských neurochirurgických pacientov.

Eliminácia potreby liečby detských neurochirurgických pacientov v zahraničí.

Skrátenie čakacej doby na neurochirurgickú operáciu (na 5,5 dňa u pacientov s nádormi mozgu pri porovnaní s niekoľkými týždňami čakacej doby pred vznikom pracoviska).

Zvýšenie spokojnosti  rodičov odliečených pacientov.

Fotografie, ktoré vznikli počas natáčania relácie RTVS Moja diagnóza a približujú našu prácu na operačnej sále.

Autor fotografií: Robo Valovič, dramaturg, Centrum publicistiky, dokumentárnej a vzdelávacej tvorby RTVS

Autor fotografie: MUDr. Michal Petrík, PhD.