Súčasné trendy v liečbe intraventrikulárnej hemorágie u novorodencov