Výkony

Kľúčové programy nášho pracoviska sú:

Využívame pokročilé metódy peroperačnej navigácie a monitoringu nervových funkcií a peroperačnej fluorescencie. U nádorov v mozgových komorách vykonávame operácie endoskopicky s využitím laseru. Úzko spolupracujeme s Klinikou detskej hematológie a onkológie NÚDCH.

Vykonávame endoskopické alebo shuntové operácie.

Endoskopické alebo otvorené operácie celého spektra vývojových vád lebky.

Operačné riešenie vrodeného nedokonalého uzáveru neurálnej trubice.

Liečba poranení, tumorov a úžinových syndrómov periférnych nervov.

Poranenia mozgu a lebečných kostí – observácia poraneného nevyžadujúca operačnú liečbu; chirurgické výkony riešiace poranenie a jeho následky.

Operačné riešenie úrazov a degeneratívnych ochorení chrbtice; miniinvazívna operatíva chrbtice a spondylochirurgické výkony s použitím C-ramena a pokročilej spinálnej navigácie.

Selektívna dorzálna rizotómia a implantácia baklofenovej pumpy.

V spolupráci s Klinikou detskej neurológie poskytujeme neurochirurgickú starostlivosť v diagnostike a liečbe celého spektra epileptológií.