Pre odbornú verejnosť

Oddelenie detskej neurochirurgie prináša zlepšenie starostlivosti o detského neurochirurgického pacienta v nasledovných oblastiach:

 • zavedenie diagnostických a liečebných štandardov do detskej neurochirurgickej starostlivosti;
 • zabezpečenie neurochirurgickej starostlivosti špecialistami akreditovanými v odbore neurochirurgia;
 • vykonávanie komplexného spektra detských neurochirurgických operácií;
 • zavedenie unikátnych operačných výkonov, z ktorých mnohé na území SR vykonávané neboli (endoskopicky asistované operácie nádorov mozgu (prvýkrát na SVK), mozgových krvácaní (prvýkrát na SVK), kraniostenóz, komplexných hydrocefalov a arachnoidálnych cýst, endoskopická laváž novorodeneckých krvácaní (prvýkrát v CS a SVK)), použitie intraoperačného CT pri nádoroch mozgu, operácie ochorení periférnych nervov u detí (v minulosti v rámci NÚDCH nevykonávané), používanie gliolanu pri operáciách nádorov mozgu v detskom veku (prvýkrát na SVK), orbitozygomatická ,,one-piece,, kraniotómia v resekcii tumoru orbity (prvýkrát na SVK), translamina terminalis dekonexia hypotalamu pri hamartóme v liečbe gelastickej epilepsie (prvýkrát na SVK), komplexná spinálna neurochirurgia u detských pacientov s použitím C-ramena a spinálnej navigácie (prvýkrát na SVK), peroperačný uzáver arteria carotis externa na krku za kontroly SEP pri operácii rozsiahleho atypického meningeomu konvexity (prvýkrát na SVK), použitie tuliového lasera pri operáciách rázštepov miechy (prvýkrát v CS a SVK), unikátne metódy intraoperačného neuromonitoringu v detskom veku (mapovanie subkortikálnej bielej hmoty stimulačnou odsávačkou pri operácií tumoru v oblasti capsula interna – prvýkrát na SVK, kortikografia pri resekcii epileptogénneho ložiska – prvýkrát na SVK, NAP – prvýkrát na SVK, VEP – prvýkrát v na SVK, použitie D-vlny pri operáciách nádorov miechy, STEMG krčných nervových koreňov s registráciou z bránice – prvýkrát v CS a SVK, BAEP a mapovanie dna IV.komory pri operáciách tumorov mozgového kmeňa v detskom veku – prvýkrát na SVK), dekompresia Chiari malformácie bez otvorenia dúry za kontroly USG, najmodernejšie endovaskulárne ošetrenie cievnych ochorení (malformácie V.Galeni, aneuryzmy a AVM v detskom veku) a predoperačná embolizácia cievnatých tumorov v úzkej spolupráci s pracoviskom CINRE (pozn. v oficiálnej správe o činnosti za rok 2020 malo pracovisko detskej neurochirurgie ako najmenšie pracovisko NÚDCH najväčší počet unikátnych a novátorských výkonov).
 • štandardizácia obsolentne vykonávaných operačných výkonov (onkologická a cievna neurochirurgia, neurotraumatológia, chirurgia vrodených vývojových vád, endoskopické a shuntové operácie pre hydrocefalus, cysty a iné ochorenia (pseudotumor cerebri), výkony pre liečbu spasticity a epilepsie);
 • propagácia štandardného obsahu odboru detská neurochirurgia medzi odbornou aj laickou verejnosťou;
 • psychologická podpora rodičov a detských pacientov a štandardizácia komunikácie s rodičmi zo strany lekárskeho tímu;
 • zvýšenie počtu a rozšírenie spektra odliečených detských neurochirurgických pacientov;
 • eliminácia potreby liečby zahraničí u pacientov so štandardnými diagnózami ;
 • skrátenie čakacej doby na operáciu (na 5,5 dňa u pacientov s nádormi mozgu t.j. niekoľkonásobné skrátenie pri porovnaní s obdobím pred vznikom pracoviska);
  zvýšenie spokojnosti rodičov odliečených pocientov (viď referencie)