Scroll Top

Extraneurálna diseminácia cerebelárneho meduloblastómu vizualizovaná pomocou PET/CT s 18F−FDG, kazuistika zriedkavého prípadu