TÍM DETSKEJ NEUROCHIRURGIE

Horný rad zľava: MUDr. Miroslava Kohútková, MUDr. Robert Jasenek, MUDr. Michal Petrík, PhD., Iveta Raymannová, doc. MUDr. František Horn, PhD., Mgr. Pavol Kardoš.
Spodný rad zľava: RNDr. Eva Štefánková, PhD., Mgr. Zuzana Makohuzová, MUDr. Pavol Hlinčík, prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc., MUDr. Dana Kuniaková, PhD., MUDr. Robert Chrenko, PhD., MUDr. Zuzana Humpolcová.

prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
vedúci lekár, neurochirurg
2006menovaný prezidentom SR – profesor v odbore ošetrovateľstvo
2004 mimoriadny profesor FZ a SP Trnavskej Univerzity
1989habilitácia VR LFUK Bratislava – docent v odbore neurochirurgia
1987 – 1988špecializované štúdium pedagogiky
1987špecializácia v odbore neurochirurgia
1985obhajoba dizertačnej práce (CSc.)
1981špecializácia I. stupňa v odbore chirurgia
1971 – 1977Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
1967 – 1970SVŠ Trenčín
2018vedúci lekár, Neurocentrum, Národný ústav detských chorôb
1997 – 2017prednosta, Neurochirurgická klinika FNsP Nové Zámky
1993 – 1997primár, Neurochirurgické oddelenie, NsP Nové Zámky
1990 – 1992primár, Neurochirurgická klinika, Lekárska fakulta UK, Bratislava
1980 – 1990docent, Neurochirurgická klinika, Lekárska fakulta UK, Bratislava
1983 – 1988odborný asistent, Neurochirurgická klinika, Lekárska fakulta UK, Bratislava
1980 – 1983int. ašpirant, Neurochirurgická klinika, Lekárska fakulta UK, Bratislava
1977 – 1980asistent, Neurochirurgická klinika, Lekárska fakulta UK, Bratislava
2011 – 2015vedúci riešiteľského kolektívu – Výskum zlepšenia možností priestorovej orientácie pri operácii mozgu na základe syntézy viacerých modalít v reálnom čase
2011 – 2015vedúci riešiteľského kolektívu – Výskum optimalizácie výberu medzistavcových náhrad a hodnotenie spinálnej geometrie na základe modelu krčnej chrbtice
1997 – 2002vedúci riešiteľského kolektívu – projekt: Telemedicína v neurochirurgii
1997 – 2000vedúci riešiteľského kolektívu – multicentrická a multinacionálna štúdia zameraná na liečbu pacientov s ťažkými úrazmi hlavy, koordinovaná Aitken Neuroscience Institute, New York (jediné pracovisko v SR a ČR)
1986 – 1990zodp. riešiteľ VÚ – Význam pulzovej vlny v lebečnej dutine
1986 – 1987úradujúci predseda Rady mladých vedeckých pracovníkov Univerzity Komenského
1983 – 1986predseda lekársko-farmaceutickej sekcie rady mladých vedeckých pracovníkov Univerzity Komenského
1980 – 1985spoluriešiteľ VÚ – Štúdium intrakraniálneho tlaku a prietoku krvi mozgom
1973 – 1976ŠVOČ – Matematické modelovanie prietoku krvi mozgom
2007AO Spine Course, Davos
2005Spine Course, Krakow
2003Neurochirurgická klinika, Murnau
2003Spinal Course, Tolochenau
2002Aesculap Academy, Tuttlingen
2002, 2003Neurochirurgické oddelenie, Liberec
1987, 1996Neurochirurgická klinika ÚVN, Praha
1987Neurochirurgická klinika, Hradec Králové
1981Neurochirurgický inštitút, Leningrad
1979Neurochirurgická klinika, Krakow
2019hlavný odborník MZ SR pre spondylochirurgiu
2017 – 2019prezident Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti
2006člen redakčnej rady časopisu Neurológia
2007 – 2009AO Spine Slovakia (chairman)
2006AO Spine (member)
2005Spine Arthroplasty Society (member)
2003European Association od Neurosurgical Societes (individual member)
2004 – 2010Slovenská spondylochirurgická spoločnosť (člen výboru)
1992 – 2002Slovenská neurochirurgická spoločnosť (člen výboru)
2006 – 2017VŠ Zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, Bratislava
1995 – 2005FZ a SP Trnavskej univerzity
1991 – 1995ILF Bratislava
1989 – 1991docent, Neurochirurgická klinika LFUK
1983 – 1988odb. asistent, Neurochirurgická klinika LFUK
1977 – 1983asistent, Neurochirurgická klinika LFUK

V spolupráci s Chemicko-technologickou fakultou STU na Neurochirurgickej klinike FN v Nových Zámkoch vyvinuli a do klinickej praxe zaviedli biokeramickú statickú náhradu interverberálneho disku v oblasti krčnej chrbtice. Skúsenosti boli publikované aj v zahraničnej monografii. (Rudinsky B., Hill R., Kolejak K. Anterior cervical interbody fusion with bioceramic cages: Initial experiences. In: Kaech D. L., Jinkins J.R.: Spinal Restabilization Procedures. Elsevier 2002, s. 249-255)

V rokoch 1997-2000 Neurochirurgická klinika FN Nové Zámky bola ako jediné neurochirurgické pracovisko v rámci SR aj ČR zaradená do multicentrickej a multinacionálnej štúdie zameranej na problematiku liečby pacientov s ťažkými úrazmi hlavy, ktorú koordinoval Aitken Neuroscience Institute v New Yorku. Za výsledky pri realizácii projektu v regióne juhozápadného Slovenska získali ocenenie „Center of Excellence in the Treatment of Traumatic Brain Injury“.

V tomto období bol iniciovaný a koncepčne pripravený telemedicínsky projekt, ktorým (ako jediné pracovisko v rámci SR) realizovali a prevádzkovali prepojenie nemocníc v regióne pomocou ISDN liniek s možnosťou urgentných aj neurgentných konzultácií s pracoviskom. Skúsenosti s projektom, ktorý nemal v okolitých krajinách žiadnu porovnateľnú aplikáciu, boli prezentované aj prostredníctvom videokonferencie (telemostu) Nové Zámky-Košice na ISTEP 2000 (International Symposium on Telemedicine and Teleeducation in Practice, Košice).

Neurochirurgická klinika FN Nové Zámky sa ako jediné pracovisko v SR zúčastnilo multicentrickej a multinacionálnej štúdie mobilnej náhrady intervertebrálneho disku v oblasti krčnej chrbtice. Výsledky štúdie boli publikované v Journal of Spine Surgery (Quality of Life Following Prestige LP Cervical Disc Arthroplasty in a Prospective Multicountry Study. International Journal of Spine Surgery, Vol. 13, No. 3, 2019, pp. 221–229. https://doi.org/10.14444/6030 _International Society for the Advancement of Spine Surgery. JAN STULIK, MD,1 MARTON RONAI, MD,2 BRUNO RUDINSKY, MD,3 DANIEL ZARZYCKI, MD,4 DARIUSZ LATKA, MD,5 JIRI MATEJKA, MD,6 SALEH BAEESA, MD, FRCSC, FAANS).

Kolektív Neurochirurgickej kliniky FN Nové Zámky viedol k aktivite v prednáškovej aj publikačnej činnosti. Členovia kolektívu sa zúčastňovali odborných podujatí a stáží doma aj v zahraničí. Počas existencie oddelenia 6 lekári absolvovali špecializačnú skúšku z neurochirurgie, ďalší 4 kolegovia boli zaradení do špecializovaného postgraduálneho štúdia z neurochirurgie. 3 lekári z kolektívu kliniky ukončili doktorandské štúdium (PhD).

Od roku 2000 Neurochirurgická klinika FN Nové Zámky pravidelne organizovala Spine Week, workshop v spolupráci s fa. BBraun, kde sa školili mladí spondylochirurgovia z celého Slovenska za účasti špičkových odborníkov zo zahraničia.

Kolektív Neurochirurgickej kliniky v spolupráci s viacerými pracoviskami Fakultnej nemocnice a pracoviskami Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, pod vedením prof. MUDr. Rudinského, CSc. riešil 2 výskumné úlohy financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zamerané na problematiku degeneratívnych ochorení krčnej chrbtice (Výskum optimalizácie výberu medzistavcových náhrad a hodnotenie spinálnej geometrie na základe modelu krčnej chrbtice) a problematiku 3D zobrazovania v neurochirurgii (Výskum zlepšenia možností priestorovej orientácie pri operácii mozgu na základe syntézy viacerých modalít v reálnom čase).
Veľmi významným prínosom realizácie VÚ bolo zásadné zlepšenie infraštruktúry, technického vybavenia 2 operačných sál, ktoré svojím vybavením boli porovnateľné s pracoviskami v ČR.

Ako prvé neurochirurgické pracovisko v SR sa začali aktívne venovať problematike neuroendoskopie, vrátane operácií nádorov hypofýzy endoskopicky transnazálne.

Zúčastnil sa medzinárodných konferencií: Waršava – 1980, Plovdiv – 1981, Rimini – 1997, Marseille – 1997, Amsterdam – 1998, Lisabon – 1999, Káhira – 2001, Nantes – 2002, Praha-2003, Porto -2004, Istanbul-2004, Praha-2004, Liberec-2004, Barcelona-2005, Chicago – 2008, Miami-2008, Strassbourg – 2008, Brussel – 2009, Monaco–2009, Pittsburg – 2010, Wiedeň – 2012, Milano – 2014.

Na odborných podujatiach doma i v zahraničí predniesol alebo bol spoluautorom 139 prednášok. Publikoval 66 odborných prác, z toho 33 ako prvý autor. V januári 2006 bola vydaná kniha Spinálna chirurgia (Spinal Surgery), ktorej bol editorom. Autorský kolektív monografie, ktorej kapitoly boli napísané v slovenčine, češtine a angličtine, pozostával zo špičkových spinálnych chirurgov a neurochirurgov z USA, Švajčiarska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska. V decembri 2012 bola vydaná monografia Spinálna chirurgia II, ktorej bol editorom a na ktorej sa autorsky podieľali spinálni chirurgovia z Českej a Slovenskej republiky.

MUDr. Robert Chrenko, PhD.
zástupca vedúceho lekára, neurochirurg
2017Doktorandské štúdium v odbore chirurgia, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR (Školiteľ: prof. Šteno, Téma: Dekompresívna hemikraniektómia v liečbe infarktu arteria cerebri media)
2004Atestácia 2. stupňa v odbore neurochirurgia, Bratislava, Slovensko (Školiteľ: prof. Galanda, Téma: Komplexná liečba intrakraniálnych aneuryziem - Analýza 600 operovaných pacientov)
2001Atestácia 1. stupňa v odbore chirurgia, Bratislava, Slovensko
1999United States Medical Licensing Examination Step 2, Philadelphia, USA (Pers. No.: 0-583-232-4; Výsledky: 206 b. and 83 b, pozn. nostrifikačná lekárska skúška USA)
1997United States Medical Licensing Examination Step 1, Philadelphia, USA (Pers. No.: 0-583-232-4; Výsledky: 181 b. and 76 b., pozn. nostrifikačná lekárska skúška USA)
1996Ukončenie lekárskej fakulty (Výsledky štátnicových skúšok: Interná medicína 1+/4, Pediatria 1+/4, Gynekológia a pôrodníctvo 1+/4, Chirurgia 1/4)
1990 - 1996Štúdium všeobecnej medicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR
1986 - 1990Gymnázium, Banská Štiavnica, Československo (Jazykovo orientované gymnázium; jazyk nemecký a ruský)
2016Neurochirurgická klinika, AKH, Viedeň, Rakúsko (Stáž v cievnej neurochirurgii, prednosta: prof. Knosp, školiteľ: prof. Bavinszki)
2009Neurochirurgická klinika, ÚVN, Praha, ČR (Stáž v intraoperačnom neuiromonitoringu, prednosta: prof. Beneš, školiteľ: dr. Ostrý)
2007 - 2019Neurochirurgické oddelenie, Landesklinikum, Wiener Neustadt, Rakúsko (Prednosta: prof. Burtscher)
2004Neurochirugická klinika, Univerzitná nemocnica, Bratislava, SR (Prednosta: prof. Šteňo)
1999 - 2001Chirurgická klinika, NsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR (Prednosta: prof. Kothaj)
1996 - 2006Neurochirugická klinika, NsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR (Prednosta: prof. Galanda)
European Association of Neurosurgical Societies (EANS)
AO Spine Society
Austrian Society for Neurosurgery (ÖGNCH)
Slovenská neurochirurgická spoločnosť (SNS)
Austrian Medical Society (ÖÄK)
Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)
Pediatrická neurochirurgia
Neurochirurgia tumorov CNS a spodiny lebečnej
Mikrochirurgia periférnych nervov
Minimálne invazívna chirurgia chrbtice
Intraoperačný neuromonitoring
2nd East European Spine Meeting, Liberec, Czech Republic, 1999, Lecture: Far Lateral Lumbar Disc Herniation.
International Symposium of Slovak and Czech Neurological Residents, Tale, Slovak Republic, 2000, Lecture: Management of Severe Head Injury.
2nd Central European Neurosurgical Meeting, Nove Zamky, Slovak Republic, 2000, Lecture: Extreme Lateral Lumbar Disc Herniation.
EANS Course in Neurosurgery on Spine and Periferal Nerve, Budapest, Hungary, 2004.
Salzburg Weill - Cornel Seminar in Neurosurgery, Salzburg, Austria, 2004 (Faculty: prof. Stieg, prof. Richling).
ESSFN Course on Surgical Therapy of Pain, Toulouse, France, 2004 (Faculty. prof. Sindou, prof. Lasorthes, prof. Blond, prof. Broggi, prof. Kraus).
European Course in Surgery of Spinal Disorders, Liberec, Czech Republic, 2006 (Faculty: prof. Suchomel, prof. Lukas)
31st European Workshop on Basic Microsurgery and Cerebral Revascularisation, Vienna, Austria 2007 (Faculty. prof. Ferraz-Laite, prof. Knosp)
Individual Course in Intraoperative Neuromonitoring, Prague, Czech Republic, 2009 (Faculty: prof. Stejskal, prof. Benes).
AOSpine Davos Advance Course, Degenerative Lumbar Spine, Deformities and Tumours, Davos, Switzerland, 2012.
49. Jahrestagung der ÖGNC, Innsbruck 2013, Lectures: Intraoperative Brain Mapping und Monitoring using direct elektrical Stimulation of Motor Cortex; Intraoperative Monitoring of 3th, 4th and 6th Brain Nerves using Electromyography und Ocular Muscles Electrodes; Intraoperative Monitoring using Trancranial Electrical Stimulation.
27th Czech and Slovak Symposium of Neurology, Prague, Czech Republic, 2013, Lecture: Prognostic Factors in Decompressive Hemicraniectomy in Malignant Cerebral Infarction.
IX. Scientific Conference of Doctorands, Medical School, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2014, Lecture: Predictive Factors in Decompressive Hemicraniectomy in Malignant Cerebral Infarction; Award of the Dean for the best Paper in Clinical Section.
5th Istanbul Microneurosurgery Course: Hands on Microvascular Anastomosis, Istanbul, Turkey, 2014 (Faculty: prof. Türe, prof. Yasargil).
Educational Lecture of Hospital Wiener Neustadt, 2014, Lecture: Surgery of Peripheral Nerves
11th International Medical Postgraduate Conference, Hradec Kralove, Czech Republic, 2014, Lecture: Predictive Factors in Decompressive Hemicraniectomy in Malignant Middle Cerebral Artery Infarction.
Anual Meeting of the Czech Neurosurgical Society, Liberec, Czech Republic, 2014, Lecture: Predictors and Clinical Outcome in Decompressive Hemicraniectomy in Malignant Cerebral Infarction.
X. Scientific Conference of Doctorands, Medical School, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2014, Lecture: Unilateral Laminotomy and Bilateral Decompression of Degenerative Lumbal Spinal Stenosis; Award of the Dean for the best Paper in the Clinical Section.
7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, Bratislava, Slovakia, 2015, Lecture: Value of hybdrid SPECT/CT with 99mTc-HDP in Management of Patients with Degenerative Spinal Disorders.
XVII. Nitra Days of Nucklear Medicine with International Participation, Nitra, Slovakia, 2015, Lecture: Value of hybdrid SPECT/CT with 99mTc-HDP in Management of Patients with Degenerative Spinal Disorders.
38th European Workshop on Basic Microsurgery and Cerebral Revascularisation, Vienna, Austria, 2016 ( Faculty: prof. Bavinszki, prof. Ferraz-Laite, prof. Knosp).
IFNE-JSNE-GLEN-ISNE Hands-on Workshop on Neuroendoscopy - Basic Technicques, Napel, Italy, 2019 (Faculty: prof. Cinnali).
1.Chrenko R., Dolníková D., Balažovjechová K., Trnovec B. Súčasné trendy v liečbe intraventrikulárnej hemorágie u novorodencov. Pediatria pre Prax. 2021, 22 (1), 24-29. ISSN: 1336-8168.
2.Chrenko R., Koleják K., Poláková Mištinová J. Hyperacute intracerebral haemorrhage during MRI examination after the surgery of malignant brain glial tumour. Česká radiologie. 2017, 1, 233−243. ISSN: 1210-7883.
3.Chrenko R. Unilaterálna laminotómia a bilaterálna dekompresia degeneratívnej lumbálnej vertebrostenózy - výsledok liečby u 169 pacientov. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2015, 4, 13−20. ISSN: 1336−6572.
4.Chrenko R. Open-door-laminoplastika pri cervikálnej myelopatii s použitím titanového minidlahového systému: prvé klinické skúsenosti. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2015, 1, 15−21. ISSN: 1336−6572.
5.Kaliská L., Zacharovská M., Vereb M., Spurný M., Bician P., Chrenko R., Balogová S. Extraneurálna diseminácia cerebelárneho meduloblastómu vizualizovaná pomocou PET/CT s 18F−FDG, kazuistika zriedkavého prípadu. Nukleární medicína. 2015, 4, 73−78. ISSN 1805−1146.
6.Koreň J., Kapusta D., Chrenko R. Jaká je Vaše diagnoza ? Extradurálny mozgový meningeóm s rabdoidnými črtami, grade II−III. Česko−slovenská patologie a Soudní lékařství. 2005, 4, 169−170. ISSN: 1210−7875.
7.Chrenko R., Galanda M. Aneuryzma arteria cerebri communicans anterior ako možná príčina obštrukčného hydrocefalu − kazuistika, Slovenský chirurg. 2004, 2, 23−26. ISSN: 1336−6572.
8.Galanda M., Šteňo J., Bízik I., Šulaj J., Patráš F., Babicová A., Hasák P., Chrenko R. Mikroneurochirurgická liečba sakulárnych aneuryziem distálnej časti prednej mozgovej artérie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2000, 4, 234−239. ISSN: 1210−7859.
9.Chrenko R., Nedomová B., Rudinský B. Využitie thuliového (Tu) lasera pri operáciách tumorov CNS detského veku. In: Sborník abstraktu, Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Tvoršovice, Česká republika, 10.-12.10.2019, dostupné na https://ceskaneurochirurgie2019.confea.net/cz/sbornik-abstraktu
10.Chrenko R., Kaliska L. Value of hybdrid SPECT/CT with 99mTc-HDP in Management of Patients with Degenerative Spinal Disorders. In: Resumes of the 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, Bratislava, Slovakia, September 17 to 20, 2015, Argentine Journal of Clinical Anatomy. 2015, 7 (3), 198. ISSN: 1852−8023.
11.Chrenko R., Kaliska L. Value of hybdrid SPECT/CT with 99mTc-HDP in Management of Patients with Degenerative Spinal Disorders. In. Book of Abstracts of the 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA), Bratislava, Slovakia, September 17− 20, 2015, 56. ISBN: 978−80−223−3951−3.
12.Chrenko R., Kaliská L. Vyhodnotenie vplyvu hybdridnej modality SPECT/CT s 99mTc−HDP na klinický manažment pacientov s bolestivými ochoreniami chrbtice. In: Abstrakty XVII. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou, 26.11. −27.11.2015, 34. ISBN: 978−80−972177−1−6.
13.Chrenko R. Unilaterálna laminotómia a bilaterálna dekompresia degeneratívnej lumbálnej vertebrostenózy so zameraním na pacientov so spondylolistézou. In: Zborník X. vedeckej konferencie doktorandov LF UK v Bratislave dňa 16. apríla 2015. Pozn. 1. miesto v klinicko−fyziologickej sekcii. Dostupné: Databáza knižnice LF UK v Bratislave.
14.Stögerer C., Mengemann G., Schweiger S., Gritsch H., Chrenko R., Burtscher J. Neuromonitoring der Hirnnerven N. III, IV, VI mittels freilaufendem EMG und Augenmuskelelektroden bei Schädelbasistumoren.. In: Programm der 22. Jahrestagung der Gesellschaft für Schädelbasischirurgie, 6.-8. November 2014, Wien. Dostupné z: www.skullbase-austria2014.com.
15.Chrenko R. Predictors and clinical outcome in decompressive hemicraniectomy for malignant middle cerebral artery infarction. In: Proceedings of 11th International Medical Postgraduate Conference, Hradec Králové, Czech Republic, November 27 − 28, 2014, 54−58, Dostupné z:https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/Veda,-zahranici/Meetings/Mezinarodni-konference-studentu-DSP/Archiv-mezinarodnich-konferenci-studentu-DSP/Sbornik_2014_18-11.pdf.aspx/
16.Chrenko R., Novak P., Slezák P. Prediktívne faktory a klinický výsledok pri dekompresívnej hemikraniektómii pre malígny mozgový infarkt − je možné zlepšiť výsledky liečby upresnením indikačných kritérií pre operáciu? In: Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014, 10.−12.12.2014, Liberec. Dostupné z: http://cnchskongres2014.guarant.eu/cnchs-2014-sbornik-abstrakt.pdf.
17.Chrenko R. Prognostické faktory pri dekompresívnej hemikraniektómii pre malígny mozgový infarkt. In: Zborník IX. vedeckej konferencie doktorandov LF UK v Bratislave dňa 10. apríla 2014. Pozn. 1. miesto v klinickej sekcii. Dostupné z: Databáza knižnice LF UK v Bratislave.
18.Chrenko R., Slezák P., Burtscher J. Prognostické faktory pri dekompresívnej hemikraniektómii pre malígny mozgový infarkt. In: 27. český a slovenský neurologický sjezd a Dunajské symposium 2013 Praha, 20.–23. 11. 2013 Sborník abstrakt. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013, 76/109 (Suppl 2), 2510. ISSN: 1210−7859.
19.Stögerer C., Mengemann G., Schweiger S., Chrenko R., Burtscher J. Intraoperatives Brain Mapping und Monitoring using direct elektrical Stimulation of Motor Cortex. In: 49. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurochirurgie 10. −12. Oktober 2013, Innsbruck − Abstracts, Journal für Neurologie Neurochirurgie und Psychiatrie. 2013, 14 (Sonderheft 1), 9. ISSN: 1608−1587.
20.Stögerer C., Mengemann G., Schweiger S., Gritsch H., Chrenko R., Burtscher J. Intraoperatives Hirnnervenmonitoring der N. III, IV, VI mittels freilaufendem EMG und Augenmuskelelektroden. In: 49. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurochirurgie 10. − 12. Oktober 2013, Innsbruck − Abstracts, Journal für Neurologie Neurochirurgie und Psychiatrie. 2013, 14 (Sonderheft 1), 19. ISSN: 1608−1587.
21.Stögerer C., Mengemann G., Schweiger S., Chrenko R., Burtscher J. Intraoperatives Monitoring mit der transkraniellen elektrischen Stimulation. In: 49. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurochirurgie 10. −12. Oktober 2013, Innsbruck − Abstracts, Journal für Neurologie Neurochirurgie und Psychiatrie. 2013, 14 (Sonderheft 1), 22. ISSN: 1608−1587.
22.Stögerer C., Schweiger S., Gritsch H., Chrenko R., Burtscher J. Transspinale bilaterale Dekompression bei lumbaler Spinalkanalstenose, 3 Jahres Follow-up und postoperative Ergebnisse im Landesklinikum Wiener Neustadt unter besonderer Berücksichtigung des „alten Patienten“ gemäß WHO Definition. In: 48. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurochirurgie 4. −6. Oktober 2012, Graz. Dostupné z: http://www.oegnc-jahrestagung.at/userfiles/Neurochirurgie2012_Hauptprogramm_A5.pdf.
23.Chrenko R. Úloha dekompresívnej kraniektómie v liečbe infarktu arteria cerebri media (IACM) – súčasný stav poznatkov a naše skúsenosti. In: ABSTRAKTY XXVII. zjazd slovenských a českých mladých neurológov VIII. martinské neuroimunologické dni XIV. obnovené moravsko-slovenské dni neurológov 29. − 31. marec 2012, Martin. Neurológia pre prax. 2012, 13 (S1), 19. ISSN: 1337−4451.
24.Burtscher J., Gritsch H., Chrenko R., Stavrou I. Open-door-Laminoplastie bei zervikaler Myelopathie mithilfe eines Titan-Miniplättchen-Systems. In: 46. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurochirurgie, 15.-16. Oktober 2010, Bad Erlach. Abstracts Journal für Neurologie Neurochirurgie und Psychiatrie 2010, 11 (Sonderheft 1), 10. ISSN: 1608−1587.
25.Novak P., Gritsch H., Chrenko R., Burtscher J. Dekompressive Hemikraniektomie bei malignem Mediainfarkt: Erfahrungen aus Wr. Neustadt 2006– 2009. In: 45. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurochirurgie, 25.-26. September 2009, Velden - Abstracts Journal für Neurologie Neurochirurgie und Psychiatrie 2009, 10 (Sonderheft 1), 17. ISSN: 1608−1587.
26.Chrenko R., Galanda M. Extreme Lateral Lumbar Disc Herniation. In: Prog Abs INTERIM Meeting of Central European Neurosurgical Society, Nove Zamky, Slovak Republic, 2000.
27.Chrenko R., Galanda M. Far Lateral Lumbar Disc Herniation. In: Prog Abs 2nd East European Spine Meeting, Liberec, Czech Republic, 1999.
doc. MUDr. František Horn, PhD.
detský chirurg

Štúdium ukončil v roku 1988 na LFUK v Bratislave a tam pôsobí ako pedagóg. Z detskej chirurgie atestoval v roku 1996 a odvtedy sa zaoberá problematikou vrodených chýb CNS.

Neurochirurgický tréning získal v Univezitnej nemocnici v Bratislave, Beth Israel Medical Center, Institute for Neurology and Neurosurgery, New York, USA a Queens Medical Center, Nottingham, UK. Stál pri vzniku Neurocentra. Špecializuje sa na diagnostiku a liečbu rázštepových chýb – spina bifida, encefalokéla, hydrocefalus, kraniosynostózy, chirurgickú liečbu spasticity – implantáciu baclofen pumpy a selektívnu dorzálnu rizotomiu.

Je členom viacerých odborných spoločností: European Society for Pediatric Neurosurgery, European Club for Fetal Surgery a je členom výboru International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus. Domáce: Slovenská spoločnosť detskej chirurgie a traumatológie, Neurochirurgická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre Spina bifida a hydrocefalus.

Bol editorom prvej samostatnej učebnice: Detská chirurgia, SAP, Bratislava, 2015, ocenenej Literárnym fondom. Je autorom monografie Spina Bifida, 2004, VMV, Prešov. Spolu má 254 domácich a zahraničných publikácií a 128 citácií (aktualizované 07. marca 2020).

MUDr. Pavol Hlinčík
neurochirurg
MUDr. Zuzana Humpolcová
neurológ (elektrofyziológ)
20032. atestácia- detská neurológia
20001. atestácia- pediatria
1991-1997Lekárska fakulta UK, Bratislava, všeobecné lekárstvo
1987-1990Gymnázium, Bratislava
2020Neurocentrum NUDCH, Bratislava
2011-2020Klinika detskej neurológie NUDCH, Bratislava
2006-2011SINALGIS- neštátne zdravotnícke zariadenie, Bratislava
1997-2006Klinika detskej neurológie DFNsP, Bratislava
2020MEDRONIC, SR, Školenie v neuromonitoringu
2019Neurochirurgická klinika, AKH Wien, Rakúsko, Stáž v intraoperačnom neuromonitoringu
2019Neurochirurgická klinika, ÚVN, Praha, ČR, Stáž v intraoperačnom neuromonitoringu
2017MEDRONIC, Švajčiarsko, Školenie v neuromonitoringu
2015MEDRONIC, SR, Školenie v neuromonitoringu
2012Neurochirurgická klinika, ÚVN, Praha, ČR, Stáž v intraoperačnom neuromonitoringu
Kurzy neurofyziológie, IOM (intraoperačný monitoring), EMG( elektromyografia), EP (evokované potenciály), EEG (elektroencefalografia), USG (ultrasonografia)
Intraoperačný monitoring
Detská neurochirurgia
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská spondylochirurgická spoločnosť
MUDr. Michal Petrík, PhD.
sekundárny lekár
MUDr. Miroslava Kohútková
sekundárny lekár

PhD. : 01. 09. 2017 – súčasnosť
Univerzita Komenského v Bratislave – Lekárska fakulta
Téma DizP: Defekty neurálnej rúry

MUDr. : 01. 09. 2011 – 30. 06. 2017
Univerzita Komenského v Bratislave – Lekárska fakulta
Téma DP: Neuromonitoring

Neurochirurgická stáž: 01. 09.2020 – 30. 11. 2020
Oddelenie neurochirurgie
Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Ružinov, Bratislava

Lekár – asistent v odbore neurochirurgia : 01. 05. 2019 – súčasnosť
Klinika detskej chirurgie – Neurocentrum
Národný ústav detských chorôb, Bratislava

Lekár – asistent v odbore detská chirurgia : 01. 09. 2017 – 30. 04. 2019
Klinika detskej chirurgie
Národný ústav detských chorôb, Bratislava

MUDr. Robert Jasenek
sekundárny lekár
MUDr. Dana Kuniaková, PhD.
detský chirurg – materská dovolenka
MUDr. Milan Liška, PhD.
neurochirurg – čiastočný úväzok
11/2019 - trváPrimár - Neurochirurgické oddelenie, Nemocnica Ružinov, Univerzitná nemocnica Bratislava, SR
08/2019 - 10/2019Projektový manažér - Univerzitná nemocnica Bratislava, SR
01/2018 - trváČlen odbornej pracovnej skupiny pre zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotnícky materiál, MZSR
06/2013 - trváNeurochirurg - Neurochirurgická ambulancia a konzultácie pre Fakultnú nemocnicu Trnava, SR
02/2013 - 07/2019Neurochirurg - Neurochirurgická klinika LFUK, SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava, SR
01/2014 - 12/2015Odborný asistent pre Neurochirurgiu, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, SR
06/2006 - 02/2013Lekár v atestačnej príprave - Neurochirurgická klinika LFUK, SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava, SR
06/2004 - 06/2006Lekár v atestačnej príprave - Neurologické oddelenie, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, SR
08/2010 - 08/2019PhD štúdium, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislava, SR, Téma: Cerebrálne aneuryzmy
9/2012 - 06/2015"Master of Public Health" štúdium, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, SR
06/2006 - 02/2013Postgraduálne štúdium, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, SR, Odbor: Neurochirurgia
09/1998 - 06/2004 Štúdium medicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, SR, Smer: Všeobecné lekárstvo
1993 - 1998Evanjelické lýceum (anglické bilinguálne gymnázium), Bratislava, SR
1985 - 1993Základná škola Pohraničná, Komárno, SR
01/2014 - 04/2016Názov: Correlation Research Trial between the Non-Invasive CPM System and Invasive Intracranial Pressure (ICP) Values and Waveforms in Subjects with Brain Pathology or Injury that Requires ICP Monitoring, číslo protokolu: 2013 – GER01 / Ver 3.0 / 22.10.2013, dizajn štúdie: Prospektívna, otvorená, komparatívna, multicentrická štúdia, Orsan Medical Technologies ltd., Netanya, Israel
09/2018Transtemporal Approaches and Intensive EC-IC bypass Course, Ústí nad Labem, ČR
10/2012Spinal Cadaver Workshop, Brno, ČR
09/2012Aesculap Spine Days, Berlin, DE
05/2012Internatiolnal Hands-On Dissection Course: Surgery of Sellar and Suprasellar Tumors, Milano, IT
01/2012Salzburg Weil Cornell Seminar in Spinal Surgery, Salzburg, AT
05/2011Internatiolnal Hands-On Dissection Course: Surgery of Cerebello-Pontine Angle Tumors, Milano, IT
04/2011Codman Neuro Critical Care Learning Centre, DE
06/2010International Neurovascular and Skull Base Workshop, Praha, ČR
06/2010Transtemporal approaches: Skull Base Microanatomy and Hands-On Dissection Workshop, Praha, ČR
02/2010Salzburg Weil Cornell Seminar in Neurosurgery, Salzburg, AT
11/2008WFNS Course, Bratislava, SR
06/2008Nucleoplasty training course, Freiburg, DE
05/2007Eurospine training course, Liberec, ČR
05/20067th Course EFNS Academy (Neuroinfection, Intensive care, Neurooncology), Staré Splavy, ČR
Kategória: ADFAutori: Liška, M., Kukumberg, P.
Názov: Štruktúra rehospitalizovaných pacientov II. neurologickej kliniky Bratislava
Neurologie pro praxi, 2004, 5, s. 282-284
Kategória: ADDAutori: Bilická, Z., Liška, M., Lehotská, V.
Názov: A radiologic correlation with the basic functional neuroanatomy of the brain
Bratislavské lekárske listy, 2014, 115 (1), s. 38-43
Kategória: ADFAutori: Liška, M., Bilická, Z., Holý, V.
Názov: Diagnostika a monitoring vazospazmov po SAH pomocou TCD
Lekársky obzor, 2014, 63 (4), s. 512-513
Kategória: ADFAutori: Liška Michal, Liška, M., Pauliny, M., Macková, J.
Názov: Ultrasound diagnosing of pulmonary oedema
Lekársky obzor, 2015, 64 (7-8), s. 295-296
Kategória: AEDAutori: Liška Michal, Liška, M., Bilický, J., Lišková, Z., Lehotská, V., Pauliny, M., Mackova, J.
Názov: Ultrasonografická diagnostika u pacientov s akútnou respiračnou insuficienciou
Slovenská rádiológia, 2015, 22 (2), s. 50-55
Kategória: ADFAutori: Liška, M., Vulev, I., Lišková, Z., Kozák, J., Šteňo, A., Šteňo, J.
Názov: Traumatické aneuryzmy arteria cerebri media po penetrujúcom poranení hlavy
Česká radiologie, 2017, 71 (1), s. 41-46
Kategória: ADFAutori: Kozák, J., Liška, M., Kuniak, M.
Názov: Case report - Multidisciplinary treatment of craniofacial injuries
Lekársky obzor, 2017, 66 (12), s. 443-448
Kategória: ADFAutori: Kozák, J., Bízik, I., Liška, M., Harag, T., Matejička, P., Foltán, T., Puchertová, M., Fabian, M., Šteňo, A.
Názov: Neurenterická cysta kraniocervikálneho prechodu - kazuistika
Neurológia, 2018, 13 (2), s. 83-87
Kategória: AEDAutori: Liška, M., Kozák, J., Lišková, Z., Harag, T., Šteňo, A., Šteňo, J.
Názov: Intrakraniálne aneuryzmy po úraze hlavy
Slovenská rádiológia, 2018, 25 (1)
Kategória: AFHAutori: Liška, M., Bízik, I., Šteňo, A., Illéš, R., Vulev, I., Šteňo J.
Názov: Chirurgické verzus endovaskulárne ošetrenie aneuryziem - naše skúsenosti
Neurologia - Abstrakty, 2013, 8, ISSN 1336-8621
Kongres: Neurovaskulárny kongres, 41. Slovenské a České neurovaskulárne sympózium, Štrbské Pleso, 23.-25.10.2013, SR
Kategória: AFHAutori: Šteňo, A., Bízik, I., Liška, M., Šteňo, J.
Názov: Možnosti simulácie mikrochirurgickej liečby mozgových aneuryziem
Neurologia - Abstrakty, 2013, 8, ISSN 1336-8621
Kongres: Neurovaskulárny kongres, 41. Slovenské a České neurovaskulárne sympozium, Štrbské Pleso, 23.-25.10.2013, SR
Kategória: AFHAutori: Šteňo A., Liška M., Bízik I., Šteňo J.
Názov: Využitie power-Doppler módu navigovaného 3D-ultrazvuku pri intraoperačnom zobrazení normálnych a patologických cievnych štruktúr mozgu
Zborník abstraktov Výročného kongresu Českej a Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti, 2018
Kongres: Výročný kongres Českej a Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti, 25.-27.9.2018, Ústí nad Labem, ČR
Kategória: AFKAutori: Liška, M., Hollý, V., Džubera, A., Illéš, R., Kukumberg, P., Šteňo, J.
Názov: The possibilities and limitations of transcranial doppler monitoring after subarachnoid hemorrhage
Kongres: The 4th Congress of the Slovak Neurosurgical Society, Bratislava, SR, 23.-25.11.2008
MUDr. Martin Sedliak
neurochirurg – čiastočný úväzok
2016 špecializácia v odbore neurochirurgia
2003-2009Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine – všeobecné lekárstvo
1999-2003Gymnázium Žiar nad Hronom
1990-1999Základná škola Žiar nad Hronom
2019Global Spine Congress Participant (Toronto CA)
2018Global Spine Congress Participant (Singapore)
2017Co-investigator in MASTERS -D 2 STUDY
2016Degenerative spine solutions (Barcelona)
2015Degenerative spine solutions – Adult Deformity course (Barcelona)
2014Vzdelávanie DRG
2014Inovation in Chronic Back and Leg Pain (Bratislava)
2013Spine Navigation Training (Ružomberok) 2013 AO Spine Primary Tumors and Metastatic Disease (Praha)
2012Neurosurgery Procedures Wet Lab and Live Surgery (Budapesť)
2011Maastricht Follow Up Course of Spinal Cord Stimulation (Košice)
2011MAST Procedures Symposium (Bratislava)
2011Master Spine Symposium Trauma and Tumor Spine (Portomaso, Malta)
2010NIM ECLIPSE Training course (Praha)
11/2019 – súčasnosťNeurocentrum, Národný ústav detských chorôb
01. 09. 2019 – súčasnosťNeurochirurgické oddelenie Ružinov, Univerzitná nemocnica Bratislava
06. 07. 2009 – 31. 08. 2019Neurochirurgická klinika, Ústredná Vojenská Nemocnica – FN, Ružomberok

Slovenská neurochirurgická spoločnosť,
Slovenská spondylochirurgická spoločnosť
AO Spine

miniinvazívna chirurgia chrbtice, navigovaná chirurgia chrbtice, navigovaná neurochirurgia

MUDr. Benedikt Trnovec
neurochirurg – čiastočný úväzok
2019 -SZU, Lekárska fakulta, externý doktorand, školiteľ: Prof. MUDr. P. Šimko, Téma: Navigácia v chirurgii
2012 - 2018Atestačná príprava, Bavorská krajinská lekárska komora, zavŕšená zložením atestačnej skúšky v odbore neurochirurgia 08. 01. 2019
2006 - 2012Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Diplomová práca: Diskoligamentárne poranenia chrbtice, školiteľka: Doc. MUDr. S. Vajcziková
2003 - 2005Gymnázium Bilíkova, bilingválne nemecko-slovenské štúdium, Bratislava
2002 - 2003Bundesrealgymnasium 3, Viedeň, Rakúsko
2019 - súč.Neurocentrum, Národný ústav detských chorôb, Bratislava
2019 - súč.Neurochirurgická klinika, Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov
2013 - 2020Neurochirurgická klinika, Universitätsklinikum Augsburg, Nemecko
2012 - 2013Neurochirurgická klinika Univerzity v Ulme, pracovisko Günzburg, Nemecko
2009 - 2012Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, Pozícia: Vodič / Záchranár
2010 (07-09)Misijná nemocnica Sv. Vincenta de Paul, Muhoroni, Keňa, Pozícia: trojmesačný dobrovoľnícky pracovno-študijný pobyt
RNDr. Eva Štefánková, PhD.
antropologička

III. stupeň vysokoškolského vzdelania: 9/2011 – 8/2015
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Odbor: Chirurgia/ Detská chirurgia, Titul: PhD.

II. stupeň vysokoškolského vzdelania: 2006 – 2011
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Odbor: Biológia/antropológia (2006 – 2011), Titul: Mgr.
Odbor: Antropológia, Titul: RNDr. (2012)

Stredoškolské vzdelanie: 2002 – 2006
Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava

Školenie k nutričnému systému PLANEAT NUTRITIONIST, 29. -30. 06. 2016

Osvedčenie o rekvalifikácii číslo 16WVBA-6 v odbore PORADCE PRO VÝŽIVU
07. 05. 2016 – 11. 05. 2016
Akademická angličtina, United English Institute, Farah Imani MBA, PhD., 11/2014-8/2015.

Príprava na Výkon práce v zdravotníctve – laboratórny diagnostik (2016)

Workshop 3D modelovania, Fablab Slovensko, Ilkovičova 2, Bratislava (28.5.2015)
The Language Department of the Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Unicert (9/2012 – 6/2013)
Unicert Certificate, Certificate registration No. 238/2013_EII

Katedra antropologie a genetiky člověka, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Viničná 7, 12843 Praha 2, zahraničný študijný pobyt v Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod (01. 04. 2013 – 30. 04. 2013)

PRIEBEH VZDELANIA

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Kramáre, Klinika detskej chirurgie
01. 09. 2011 – 31. 08.2015
Postgraduálny študent LFUK, klinický antropológ
– kraniofaciálne a celotelové merania a analýzy telesnej stavby, analýza trendu rastu telesných parametrov pacienta pri rôznych poruchách a deformitách u detského pacienta, komunikácia s pacientmi, práca s nemocničnými programami TOMOCON a MEDEA, odborná spolupráca s ostatnými oddeleniami nemocnice vo forme konziliárneho špecialistu, výučba študentov v slovenskom a anglickom jazyku, publikačná činnosť a účasť na domácich a zahraničných konferenciách.
Komunikácia s pacientmi a rodičmi, riadenie ambulancie.

Od – do 01. 09. 2011 – 31. 08.2015
Názov získanej kvalifikácie PhD., philosophiae doctor
Hlavné zručnosti: samostatná vedecká činnosť, klinický antropológ
Obhajoba dizertačnej práce: Antropometria u detí s vrodenými vývojovými chybami CNS.
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Špitálska 24, 813 72 Bratislava (Slovensko)
Od – do 01. 11. 2011 – 30. 03. 2012
Názov získanej kvalifikácie RNDr., doktor prírodných vied
Hlavné zručnosti: samostatná vedecká činnosť, klinický antropológ
Obhajoba rigoróznej práce: Sledovanie zmien kraniofaciálnych rozmerov u pacientov s vrodenými vývinovými chybami CNS pred a po chirurgickom zákroku.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4 (Slovensko)

Od – do 01. 09. 2009 – 01. 06. 2011
Názov získanej kvalifikácie Mgr., ukončený II. stupeň vysokoškolského vzdelávania
Hlavné zručnosti: Štátna skúška -Všeobecná antropológia, fyzická antropológia, genetika ľudských populácií
Obhajoba diplomovej práce: Sledovanie telesného rastu a vývinu slovenských pacientov s poruchami príjmu potravy.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4 (Slovensko)

Od – do 01. 09. 2006 – 30. 06. 2009
Názov získanej kvalifikácie Bc., ukončenie I. stupňa vysokoškolského vzdelávania
Hlavné zručnosti: Štátna skúška: Biológia (biológia človeka, embryológia), Antropológia
Obhájenie bakalárskej práce: Environment a vrodené vývinové chyby
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4 (Slovensko)

Od – do 01. 09. 2002 – 30. 06. 2006
Hlavné zručnosti: Všeobecno-vzdelávacie predmety, všeobecný rozhľad, jazyky, práca s PC, účasť na stredoškolskej odbornej činnosti a biologických olympiádach s celoštátnym umiestnením
Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava (všeobecné gymnázium), Einsteinova 35, 852 03 Bratislava (Slovensko)

Doplňujúce informácie o vzdelaní

Bohatá publikačná činnosť, účasť na medzinárodných a domácich sympóziách s aktívnou účasťou.

Získanie grantov: pre mladých vedeckých pracovníkov 2012, 2013.

Spoluriešiteľ grantov MZSR 2011, 2013.

Zahraničný študijný pobyt, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a antropologie člověka – 3D antropometria

Aktívna účasť na 54. fakultnej študentskej vedeckej odbornej činnosti a X. vedeckej konferencie doktorandov

Mgr. Zuzana Makohuzová
vedúca manažérka

2012 – špecializácia v  v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie

2017 – vysokoškolské štúdium 1. st. v štud. programe Ošetrovateľstvo

2019 – vysokoškolské štúdium 2. st. v štud. programe Ošetrovateľstvo

Mgr. Pavol Kardoš
psychológ
2003-2008Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra psychológie
01/2019 – 06/2019Kurz pomoci deťom a rodinám po strate blízkeho, Plamienok n. o. (72 hodín)
05/2019 – 05/2019Predstavenie, vysvetlenie a možnosti aplikácie psychodiagnostických metodík TABaK a TABaK-C, PhDr. Peter Klubert, PhD. , Mgr. Rastislav Bílik a Katedra psychologických vied UKF Nitra (7 hodín)
05/2019 – 05/2019Predstavenie, vysvetlenie a možnosti aplikácie psychodiagnostických metodík TTD, TKC, KOGNI-T, PhDr. Peter Klubert, PhD. a Katedra psychologických vied UKF Nitra (7 hodín)
09/2017 – 05/2019Základný kurz v Rorschachovej metóde na báze Exnerovho systému a prístupu k vyhodnocovaniu a interpretácii ROR, PhDr. Igor Obuch, PhDr. Anton Polák, Psycho Diatera s.r.o. (135 hodín)
12/2018 – 12/2018Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie II (8 hodín), Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka
06/2018 – 06/2018Inštruktor jogy I. kvalifikačného stupňa – špecializácia power joga (50 hodín), akreditované vzdelávacie centrum YoGO
05/2018 – 05/2018Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie I (8 hodín), Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka
04/2013 – 05/2017Akreditovaný psychoterapeutický výcvik STAR-T 2 – Transformačná systemická terapia podľa Virginie Satirovej realizovaný Inštitútom Virginie Satirovej v SR (680 hodín) z toho:
– teoretické štúdium 150 hodín;
– metodológia psychoterapeutickej metódy a zážitok na sebe 360 hodín;
– supervízia 120 hodín;
– individuálna psychoterapia 50 hodín;
– pokračujúce vzdelávanie v rámci certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia pod záštitou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.
04/2013 – 04/2013Zaškolenie k práci s programom KUPREV – primárne preventívny individuálny program (6 hodín)
03/2013 – 03/2013Zaškolenie k práci s programom KUPOZ – program pre rozvoj pozornosti (6 hodín)
02/2011 – doposiaľPrebiehajúce špecializačné štúdium Klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite
12/2010 – 12/2010Absolvovaná príprava na výkon práce v zdravotníctve;
10/2010 – 10/2010 Kurz hypnózy, Sekce pro hypnózu České psychiatrické společnosti a Psychiatrická léčebna v Kroměříži (40 hodín)
09/2009 – 12/2009Výcvikovo-vzdelávacie školenie pre pracovníkov zariadení výchovného poradenstva a prevencie v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie drogových závislostí, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Občianske združenie PREVENCIA V & P (150 hodín)
05/2008 – 06/2008Komunikácia a zvyšovanie efektívnosti tímu, Mgr. Natália Kušnieriková (4 hodiny)
12/2008 – 12/2008Na človeka orientované individuálne plánovanie pre ľudí so zdravotným postihnutím, Quip – Společnost pro změnu (24 hodín)
09/2007 – 12/2007Alternatívne riešenie konfliktov, Univerzita Komenského v Bratislave (20 hodín)
02/2007 – 05/2007Empatická asertivita, Univerzita Komenského v Bratislave (20 hodín)
09/2006 – 05/2007Rorschachova metóda – na báze Méreiovho systému a prístupu k vyhodnocovaniu a interpretácii ROR, Univerzita Komenského v Bratislave (40 hodín)
02/2006 – 05/2006Riešenie a zvládanie situácií psychickej záťaže, Univerzita Komenského v Bratislave (20 hodín)
01/03/2018 – doposiaľNárodný ústav detských chorôb (NÚDCH), Limbová 1, Bratislava
Pozícia: Nemocničný psychológ
23/09/2019 – doposiaľPaneurópska vysoká škola n. o., Fakulta psychológie, Ústav všeobecnej psychológie, Tomášikova 20, Bratislava
Pozícia: vysokoškolský učiteľ – vedenie prednášok a seminárov z predmetu Štatistické metódy a predmetu Metódy a techniky kvantitatívneho výskumu;
01/08/2019 – 31/12/2020Služba včasnej intervencie v Centre sociálnych služieb SIBÍRKA, Sibírska 69, Bratislava
Pozícia: Psychológ
01/07/2008 – 28/02/2018TREA spol. s r. o., Neštátne zdravotnícke zariadenie ambulancia klinickej a dopravnej psychológie, Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva TREA, Kadnárova 15, Bratislava
Pozícia: Psychológ
01/09/2012 – 31/01/2013Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene, Dukelských hrdinov 44, Zvolen
Pozícia: Psychológ
01/08/2009 – 31/08/2012Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Námestove, Námestie A. Bernoláka 378/7, Námestovo
Pozícia: Psychológ – vedúci oddelenia Diagnostiky a poradenstva, vedúci oddelenia Sociálneho vývinu, výchovy a prevencie
01/04/2007 – 31/07/2009Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Sibírska 69, Bratislava
Pozícia: Vychovávateľ – terapeut
Iveta Raymannová
administratíva